Cel ćwiczeń

  Opis ćwiczeń

  Ekonometria I

   1. Metody doboru
       zmiennych ...


   2. Analiza rozkładu        reszt modelu

  Ekonometria II

   1. Alg. Gaussa-
       Newtona ...


   2. Modele autore-
       gresyjne


   3. Modele wielo-
       równaniowe


  Bibliografia

  
Modele ekonometryczne | | Ekonometria |