MODELE AUTOREGRESYJNE

Charakterystyka modeli autoregresyjnych

Estymacja parametrów modelu autoregresyjnego przebiega w dwóch etapach:

-               przygotowanie danych wyjściowych,

-               estymacja za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

Przykład

Zadania

Modele ekonometryczne | | Ekonometria |